Có phải bắt buộc gửi lại Coracle hóa đơn chuyển khoản sau khi tôi hoàn thành thủ tục chuyển khoản không?

Maeen Updated by Maeen

Việc gửi lại biên lai chuyển khoản cho Coracle là không bắt buộc, tuy nhiên, nếu chúng tôi chưa nhận được tiền trong vòng 3-5 ngày làm việc đối với hình thức chuyển khoản quốc tế và 2 ngày làm việc đối với chuyển khoản SEPA, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi xác nhận chuyển khoản để tra cứu thêm.

How did we do?

Tôi có thể chuyển tiền từ một công ty hoặc một tổ chức không?

Contact