Sự khác biệt giữa tài khoản phong tỏa tiêu chuẩn và PRIME UNI là gì?

Maeen Updated by Maeen

Một tài khoản bị phong tỏa tiêu chuẩn có giá 99 Euro và không bao gồm bảo hiểm du lịch miễn phí trong khi PRIME UNI có bao gồm.

How did we do?

Lợi ích của gói PRIME UNI là gì?

Nên chọn bảo hiểm y tế nào?

Contact