Tôi nhận được phí giới thiệu bằng cách nào?

Maeen Updated by Maeen

Quà bonus của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn (Girokonto).

How did we do?

Tôi có thể nhận được phí giới thiệu của mình bằng tài khoản ngân hàng nước ngoài không?

Contact