Người khác có thể chuyển tiền cho tôi không?

Anna Updated by Anna

Có, người khác cũng có thể chuyển tiền cho bạn, tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn sẽ cần cung cấp thêm cả thông tin chi tiết của người đó lên tài khoản của mình.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem LINK

How did we do?

Làm cách nào để chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của tôi?

Tôi có thể chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa thông qua một khoản vay giáo dục không?

Contact