Trong trường hợp tôi bị từ chối cấp visa, Coracle sẽ hoàn tiền vào ?

Ayse Updated by Ayse

Trong trường hợp bị từ chối thị thực, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản ban đầu đã gửi tiền đến.

How did we do?

Làm sao tôi có thể nhận được thư xác nhận mới nhất để nộp xin thị thực?

Điều gì xảy ra nếu tên người thụ hưởng không chính xác?

Contact