Tôi đã gia hạn hộ chiếu sau khi đăng ký bảo hiểm y tế, làm cách nào để cập nhật thông tin mới đó của tôi?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể cập nhật thông tin hộ chiếu mới của mình thông qua cổng thông tin trực tuyến hoặc bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de.

How did we do?

Tôi đã đăng ký với một trường đại học nhưng tôi không còn học ở đó nữa, tôi có thể cập nhật thông tin trường đại học mới của mình không?

Nhà cung cấp bảo hiểm y tế công nào là tốt nhất tại Đức dành cho sinh viên?

Contact