Tôi có thể chuyển tiền từ một công ty hoặc một tổ chức không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn không nên chuyển tiền từ tài khoản của một công ty hoặc tổ chức nào đó.

Ngoại lệ duy nhất cho điều này là khi bạn nhận được một khoản vay giáo dục từ bất kỳ ngân hàng nào. Trong trường hợp này, ngân hàng đó có thể chuyển tiền nhưng xin lưu ý rằng tên của người gửi phải là tên của bạn.

How did we do?

Có phải bắt buộc gửi lại Coracle hóa đơn chuyển khoản sau khi tôi hoàn thành thủ tục chuyển khoản không?

Tôi nhận được ít tiền hơn số tiền tôi đã chuyển ban đầu. Tại sao lại vậy?

Contact