Tôi có thể tìm thấy mã số đăng ký của mình ở đâu?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể tìm thấy số đăng ký (Application number) của mình trong thư xác nhận Tài khoản phong tỏa.

How did we do?

Khoản tiền của tôi có thể được gửi đến tài khoản của người khác không phải của tôi không?

Tôi phải làm gì nếu hộ chiếu của tôi không được đóng dấu khi đến Đức?

Contact