Tôi có thể nộp vào tài khoản phong tỏa hơn 934 Euro mỗi tháng không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể phong tỏa hơn mức 934 Euro một tháng.

Hãy liên hệ với chúng tôi tại support@coracle.de để biết thêm thông tin.

Nhấp vào đây để tìm hiểu cách chuyển tiền vào Tài khoản phong tỏa Coracle của bạn.

How did we do?

Tôi có thể mở một tài khoản phong tỏa nếu tôi đã ở Đức không?

Tôi nên chọn tùy chọn nào nếu tôi muốn mở một tài khoản phong tỏa cho mục đích đoàn tụ gia đình?

Contact