Ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế tư nhân?

Maeen Updated by Maeen

Những người làm nghề tự do, công chức, một số sinh viên và người có thị thực, và những người lao động với thu nhập hơn 66 nghìn euro một năm trước thuế.

How did we do?

Phí bảo hiểm y tế của tôi sẽ bị trừ vào ngày nào hàng tháng?

Những giấy tờ nào cần thiết để đăng ký bảo hiểm y tế công?

Contact