Tôi có thể chuyển tiền thông qua thẻ tín dụng không?

Maeen Updated by Maeen

Có, nếu ngân hàng người gửi của bạn cho phép chuyển khoản qua thẻ tín dụng, bạn có thể làm như vậy.

How did we do?

Làm cách nào tôi có thể nhận được số định tuyến chuyển tiền của mình?

Tôi sở hữu hai tài khoản ngân hàng riêng biệt và tôi muốn i tiền từ hai tài khoản đó, tôi nên làm như thế nào?

Contact