Gói PRIME UNI là gì?

Maeen Updated by Maeen

PRIME UNI là một gói dịch vụ đặc biệt dành cho sinh viên cử nhân và thạc sĩ, bao gồm đầy đủ Tài khoản bị phong tỏa, bảo hiểm y tế công và bảo hiểm du lịch miễn phí.

Sinh viên PRIME UNI của chúng tôi cũng được giảm 40 Euros từ Tài khoản phong tỏa, từ 99 € xuống còn 59 €.

Đăng ký PRIME UNI ngay bây giờ!

How did we do?

Tôi đến Đức với tư cách là một sinh viên ngôn ngữ hoặc sinh viên dự bị đại học để chuẩn bị vào Đại học, vậy tôi có đủ điều kiện tham gia PRIME UNI không?

Contact