Tôi có cần thêm khoản buffer cho việc gia hạn tài khoản phong tỏa của mình nếu tôi đang sống ở Đức không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn không phải thêm khoản buffer khi chuyển tiền từ tài khoản ở Đức.

How did we do?

Những khoản phí nào liên quan đến việc gia hạn tài khoản phong tỏa của tôi?

Coracle có cung cấp thư xác nhận mới nhất nếu tôi gia hạn ài khoản phong tỏa của mình không?

Contact