Những khoản phí nào liên quan đến việc gia hạn tài khoản phong tỏa của tôi?

Maeen Updated by Maeen

​Nếu bạn là khách hàng lần đầu của Coracle, phí gia hạn Tài khoản phong tỏa trong tối đa 12 tháng là 99 Euros.

Nếu bạn đã sử dụng Tài khoản phong tỏa của Coracle trong 12 tháng đầu tiên, thì phí gia hạn chỉ là 60 Euros.

How did we do?

Tôi đã sử dụng một nhà cung cấp khác cho tài khoản phong tỏa của mình trong năm đầu tiên. Tôi có thể gia hạn tài khoản phong tỏa của mình với Coracle không?

Tôi có cần thêm khoản buffer cho việc gia hạn tài khoản phong tỏa của mình nếu tôi đang sống ở Đức không?

Contact