Ai đủ điều kiện để mở tài khoản phong tỏa?

Maeen Updated by Maeen

Bất kỳ ai đến Đức với tư cách là Cử nhân, Thạc sĩ, Studienkolleg, Sinh viên ngôn ngữ, Ứng viên tiến sĩ, người tìm việc, thăm thân, v.v. đều đủ điều kiện đăng ký Tài khoản phong tỏa.

How did we do?

Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa nếu tôi chưa đủ 18 tuổi không?

Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa cho khoảng thời gian hơn 12 tháng không?

Contact