Trong trường hợp phải hoãn học kỳ của mình, tôi phải cung cấp những giấy tờ gì?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn phải hoãn học kỳ của mình, vui lòng gửi thư tuyển sinh đại học mới tới support@coracle.de

How did we do?

Tôi có thể nâng cấp lên PRIME bất cứ lúc nào đúng không?

59€ có bao gồm phí bảo hiểm y tế của tôi không?

Contact