Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được giấy chứng nhận Bảo hiểm y tế công?

Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm y tế từ Coracle vào cùng ngày khi bạn nộp đơn đăng ký.

How did we do?

Giấy chứng nhận miễn trừ là gì và tôi nên liên hệ với ai để nhận được nó?

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt bảo hiểm y tế của mình?

Contact