Tôi có thể gửi tài liệu gì làm bằng chứng về IBAN?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể gửi các tài liệu sau để làm bằng chứng về IBAN:

  1. Thư mở tài khoản từ ngân hàng của bạn
  2. Bản sao thẻ ghi nợ (debit card) của bạn
  3. Sao kê tài khoản
Tên của bạn, tên ngân hàng, logo của ngân hàng và IBAN của bạn bắt đầu bằng DE phải có trong tài liệu chứng minh IBAN của bạn

How did we do?

Tôi có phải tải lên giấy chứng nhận đăng ký để kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình không?

Tôi có thể tạm dừng các khoản được chi trả của mình không?

Contact