Ai chịu trách nhiệm gửi thông báo bảo hiểm online hay được gọi là M10?

Maeen Updated by Maeen

Đôi khi nhà cung cấp bảo hiểm của bạn sẽ gửi cho trường đại học của bạn thông báo M10. Nếu có thắc mắc, hãy gửi email cho chúng tôi tại support@coracle.de và chúng tôi sẽ xử lý thông báo M10 của bạn với trường đại học của bạn.

How did we do?

Bảo hiểm y tế công ở Đức có bắt buộc không?

Tôi đã 30 tuổi. Tôi vẫn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công chứ?

Contact