Tôi có thể chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa thông qua một khoản vay giáo dục không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn cũng có thể chuyển tiền từ một khoản vay giáo dục nhưng xin lưu ý rằng tên của người gửi vẫn phải là tên của bạn.

How did we do?

Người khác có thể chuyển tiền cho tôi không?

Tôi có thể chuyển tiền qua TransferWise, Instarem, Revolute, v.v. không?

Contact