Tôi sẽ nhận được khoản được chi trả hàng tháng vào ngày nào?

Maeen Updated by Maeen

Các khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ được chuyển vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng cho đến khi hết số tiền trong Tài khoản.

Lưu ý: Chúng tôi không thể chuyển bất kỳ khoản tiền nào hoặc thêm tiền vào giữa tháng.

How did we do?

Tôi có thể tạm dừng các khoản được chi trả của mình không?

Khoản tiền của tôi có thể được gửi đến tài khoản của người khác không phải của tôi không?

Contact