Bảo hiểm y tế tư nhân là gì?

Ayse Updated by Ayse

Ở Đức, bảo hiểm y tế tư nhân được gọi là Private Krankenversicherung (PKV) và được cung cấp bởi các công ty khác với bảo hiểm y tế công cộng. Chỉ có khoảng 10% dân số Đức được bảo hiểm y tế tư nhân chi trả và có những hạn chế về việc ai có thể đăng ký. Một số người có thể đăng ký bảo hiểm y tế công cộng là những người làm nghề tự do, những người tự kinh doanh, công chức, sinh viên ngôn ngữ và Studienkolleg!

How did we do?

Tôi có đủ điều kiện để đăng ký bảo hiểm du lịch miễn phí khi đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân với Coracle không?

Contact