Bảo hiểm y tế công ở Đức có bắt buộc không?

Anna Updated by Anna

Có, tất cả cư dân, sinh viên, du khách, v.v. bắt buộc phải sở hữu một số loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khi ở Đức.

How did we do?

Thông báo M10 là gì?

Ai chịu trách nhiệm gửi thông báo bảo hiểm online hay được gọi là M10?

Contact