Làm thế nào để tôi có thể nhận được giấy Sperrfreigabe?

Maeen Updated by Maeen

​ Vui lòng liên hệ với đại sứ quán Đức về giấy Sperrfreigabe.

Nếu đại sứ quán đóng cửa, bạn có thể cố gắng liên hệ với họ qua Email để lấy thư thông báo (Sperrfreigabe).

Chúng tôi có thể chấp nhận bằng chứng thư từ Đại sứ quán như một xác nhận để hoàn trả số tiền phong tỏa.

How did we do?

Sẽ mất bao lâu để nhận được tiền hoàn lại của tôi?

Coracle sẽ cung cấp cho tôi một tài liệu yêu cầu giấy Sperrfreigabe chứ?

Contact