Tôi có cần một tài khoản Đức khi mở tài khoản phong tỏa không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn không cần tài khoản ngân hàng Đức khi mở Tài khoản phong tỏa. Tài khoản Đức chỉ cần thiết khi kích hoạt Tài khoản phong tỏa của bạn để xuất chi sau khi đến Đức.

Để đọc thêm về các tài khoản ngân hàng ở Đức, hãy nhấp vào ĐÂY

How did we do?

Tôi đang nhận một khoản vay để trang trải một phần việc học của mình, tôi có thể chỉ phong tỏa số tiền còn thiếu được không?

Chi phí để mở một tài khoản phong tỏa là bao nhiêu?

Contact