Khi nào thì tôi bắt đầu thanh toán bảo hiểm y tế của mình?

Maeen Updated by Maeen

Thông thường, nhà cung cấp bảo hiểm sẽ bắt đầu thu phí bảo hiểm của bạn từ đầu học kỳ.

How did we do?

Tôi có thể đổi nhà cung cấp bảo hiểm y tế không?

Tôi có thể cung cấp IBAN tài khoản phong tỏa của mình để kích hoạt bảo hiểm y tế không?

Contact