Phí giao dịch cho chuyển khoản quốc tế là gì?

Maeen Updated by Maeen

Coracle không tính phí chuyển khoản. Phí giao dịch sẽ chỉ phụ thuộc vào ngân hàng gửi của bạn.

Để biết thêm thông tin về phí giao dịch, vui lòng liên hệ với ngân hàng gửi của bạn.

How did we do?

Tôi có thể chuyển tiền qua TransferWise, Instarem, Revolute, v.v. không?

Làm cách nào tôi có thể nhận được số định tuyến chuyển tiền của mình?

Contact