Tôi có nhận được thư xác nhận của mình qua bưu điện không?

Anna Updated by Anna

Không, chúng tôi sẽ không gửi thư xác nhận Tài khoản phong tỏa của bạn qua đường bưu điện. Khi Tài khoản phong tỏa của bạn được tạo, bạn có thể truy cập các tài liệu trên cổng thông tin trực tuyến cá nhân của bạn. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không gửi những tài liệu quan trọng này qua email.

How did we do?

Điều gì xảy ra nếu tên người thụ hưởng không chính xác?

Tôi sắp có một cuộc hẹn xin thị thực, Coracle có thể gửi xác nhận ngay sau khi tôi cung cấp biên lai chuyển tiền không?

Contact