Tôi có thể sử dụng giấy khai sinh làm tài liệu cho bên thứ ba thanh toán không?

Maeen Updated by Maeen

Không, giấy khai sinh không thể được sử dụng làm bằng chứng ID trong trường hợp này.

How did we do?

Liệu người khác có thể chuyển tiền giúp tôi được không?

Văn bản Xác nhận là gì?

Contact