Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý là gì? Coracle có cung cấp bảo hiểm trách nghiệm pháp lý hay không?

Maeen Updated by Maeen

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý là khi chủ hợp đồng chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bên thứ ba, sau đó công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại phát sinh.

Hiện tại, chúng tôi không cung cấp bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, tuy nhiên, bạn có thể đọc thêm TẠI ĐÂY.

How did we do?

Hàng tháng tôi phải chi trả bao nhiêu cho bảo hiểm?

Trường Đại học của tôi yêu cầu giấy xác nhận Bảo hiểm y tế mới nhất. Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu?

Contact