Cannywings có đáp ứng tất cả các yêu cầu của đại sứ quán Đức không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bảo hiểm tư nhân của Cannywings đáp ứng tất cả các yêu cầu của đại sứ quán Đức nên bạn có thể đăng ký mà không cần lo lắng gì.

How did we do?

Tôi có thể chỉ kích hoạt bảo hiểm mà không kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình không?

Tôi chỉ muốn đăng ký bảo hiểm tư nhưng không bao gồm tài khoảng phong tỏa. Tôi phải làm gì?

Contact