Khi tôi điền đơn đăng ký, tôi nên viết gì trong mục "các kỳ tôi đã học"?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn bắt đầu học kỳ mới của mình ở chính đất nước của bạn, vui lòng thêm ngày bạn bắt đầu học ở đó. Ngày bạn điền phải là ngày bắt đầu học kỳ, không phụ thuộc vào học online hay trực tiếp.

How did we do?

Số an sinh xã hội là gì?

Khi nào tôi phải bắt đầu thanh toán cho bảo hiểm công của mình?

Contact