Coracle có thể cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng trung gian cho tôi được không?

Maeen Updated by Maeen

Chúng tôi không cung cấp chi tiết về ngân hàng trung gian. Để biết thông tin này, vui lòng liên hệ với ngân hàng gửi của bạn.

How did we do?

Tôi có thể dùng Tài khoản phong tỏa để trả tiền thuê nhà hoặc học phí không?

Tôi có thể chuyển tiền nhiều lần không?

Contact