Tôi đã mở một tài khoản phong tỏa và chuyển tiền. Nếu tôi nâng cấp lên PRIME, làm cách nào để lấy lại giá chiết khấu?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn đã chuyển tiền của mình nhưng muốn nâng cấp lên PRIME, bạn vẫn có thể làm nâng cấp và 40€ chiết khấu sẽ được trả lại cùng với số tiền buffer của bạn trong lần thanh toán đầu tiên.

How did we do?

59€ có bao gồm phí bảo hiểm y tế của tôi không?

Tôi nên biết gì nếu tôi hủy một sản phẩm trong gói PRIME của mình?

Contact