Tôi có thể cung cấp IBAN tài khoản phong tỏa của mình để kích hoạt bảo hiểm y tế không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn không thể sử dụng Tài khoản phong tỏa của mình cho bất kỳ hình thức ghi nợ hoặc thanh toán nào. Tài khoản phong tỏa của bạn sẽ giải phóng số tiền hàng tháng của bạn vào tài khoản ngân hàng Đức của bạn. Đó là IBAN mà bạn nên gửi để thanh toán phí bảo hiểm.

How did we do?

Khi nào thì tôi bắt đầu thanh toán bảo hiểm y tế của mình?

Số an sinh xã hội là gì?

Contact