Ai có đủ điều kiện để đăng kí Bảo hiểm công?

Maeen Updated by Maeen

Sinh viên Cử nhân và Thạc sĩ dưới 30 tuổi đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế công của Đức.

How did we do?

Bảo hiểm y tế cộng đồng (Bảo hiểm y tế công) là gì?

Bảo hiểm y tế công chi trả những khoản nào?

Contact