Những giấy tờ nào cần thiết để đăng ký bảo hiểm y tế công?

Maeen Updated by Maeen

Để đăng ký bảo hiểm y tế công cộng ở Đức, bạn cần cung cấp bản sao hộ chiếu và thư nhập học Đại học của bạn.

How did we do?

Ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế tư nhân?

Tôi đã đăng ký với một trường đại học nhưng tôi không còn học ở đó nữa, tôi có thể cập nhật thông tin trường đại học mới của mình không?

Contact