Văn bản Xác nhận là gì?

Maeen Updated by Maeen

Văn bản Xác nhận là xác nhận của người trả tiền bên thứ ba, cho biết họ sẽ chuyển tiền vào Tài khoản phong tỏa thay mặt cho người nộp đơn. Tài liệu này cũng đóng vai trò là bằng chứng về mối quan hệ giữa người đăng ký Tài khoản phong tỏa và người gửi tiền.

How did we do?

Tôi có thể sử dụng giấy khai sinh làm tài liệu cho bên thứ ba thanh toán không?

Tôi nên điền gì cho mục "Tên của chủ tài khoản" trong văn bản Xác nhận? Tên của tôi hay tên của bên thứ ba?

Contact