Tôi có thể đăng ký PRIME mà không kèm theo bảo hiểm du lịch không?

Maeen Updated by Maeen

Nếu vì lý do nào đó mà bạn không muốn nhận bảo hiểm du lịch miễn phí sắp tới, bạn có thể không tick vào lựa chọn này khi đăng ký bảo hiểm sức khỏe của mình hoặc nếu bạn đã chọn nhưng hiện tại bạn không muốn sử dụng nữa, hãy viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Tôi có thể đăng ký gói PRIME UNI nhưng chọn bảo hiểm y tế tư nhân không?

Contact