Khi nào tôi phải bắt đầu thanh toán cho bảo hiểm công của mình?

Maeen Updated by Maeen

Nói một cách đơn giản, phí bảo hiểm y tế bắt đầu từ đầu năm học.

Ví dụ: Nếu học kỳ của bạn bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và bạn đến Đức vào ngày 10 tháng 10, bạn sẽ bị tính phí từ đầu học kỳ vào ngày 1 tháng 10.

Ngoại lệ: Nếu bạn nhập học sau khi bắt đầu học kỳ và giấy chứng nhận đăng ký của bạn quy định ngày nhập học rõ ràng, công ty bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu thanh toán từ ngày đó. Ví dụ, học kỳ của bạn là vào ngày 1 tháng 10, nhưng bạn đến Đức vào ngày 1 tháng 11 và đăng ký vào ngày 1 tháng 11. Điều này phải được yêu cầu đến Coracle và nộp kèm theo bằng chứng. Vui lòng gửi email đến support@coracle.de.
Trong thời kỳ Covid, có một số trường hợp sinh viên không thể đến Đức do quy định hạn chế đi lại và đã đăng ký vào các trường Đại học của họ khi vẫn ở nước họ, bắt đầu kỳ học của họ bằng các khóa học trực tuyến. Sinh viên có thể đến Đức vài tháng sau đó và bắt đầu đóng bảo hiểm y tế kể từ ngày nhập cảnh. Sinh viên cũng phải đưa ra bằng chứng rằng không có cách nào để đến Đức vào đầu học kỳ. Vì hiện tại không có hạn chế đi lại đối với sinh viên đến Đức nên ngoại lệ này không còn phù hợp nữa.

How did we do?

Khi tôi điền đơn đăng ký, tôi nên viết gì trong mục "các kỳ tôi đã học"?

Giấy chứng nhận miễn trừ là gì và tôi nên liên hệ với ai để nhận được nó?

Contact