Làm cách nào tôi có thể nhận được số định tuyến chuyển tiền của mình?

Maeen Updated by Maeen

Vui lòng liên hệ với ngân hàng người gửi của bạn để nhận thông tin chi tiết về số định tuyến (Routing number) cho giao dịch chuyển tiền của bạn.

How did we do?

Phí giao dịch cho chuyển khoản quốc tế là gì?

Tôi có thể chuyển tiền thông qua thẻ tín dụng không?

Contact