Mất bao lâu để mở tài khoản phong tỏa?

Maeen Updated by Maeen

Chúng tôi sẽ gửi xác nhận mở Tài khoản phong tỏa kèm theo chi tiết tài khoản của bạn sau khi nhận được đơn đăng ký của bạn, thường sẽ trong cùng ngày làm việc đó.

How did we do?

Có phí duy trì hàng tháng không?

Contact