Trong trường hợp nào thì tôi phải gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Maeen Updated by Maeen

Khi sang Đức học trên 12 tháng thì trước tiên bạn phải phong tỏa tiền của 12 tháng đó.

Trong những tháng tiếp theo, Sở ngoại kiều của thành phố bạn có thể yêu cầu bạn phong tỏa tiền cho thời gian học bổ sung của bạn. Điều này sẽ tùy vào từng thành phố và bạn nên tham khảo Sở ngoại kiều của bạn để hiểu rõ hơn về các yêu cầu.

How did we do?

Khi nào các khoản được chi trả của tôi sẽ bắt đầu nếu tôi gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Tôi có thể phong tỏa số tiền hàng tháng khác với số tiền tôi đã phong lần đầu không?

Contact