Tôi có thể chuyển tiền qua TransferWise, Instarem, Revolute, v.v. không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể chuyển tiền vào Tài khoản phong tỏa của mình bằng TransferWise, Revolut, Instarem, v.v.

Nếu có giới hạn về các ký tự được nhập trong phần nội dung chuyển tiền, hãy chỉ nhập số đăng ký (Application number) của bạn.

How did we do?

Tôi có thể chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa thông qua một khoản vay giáo dục không?

Phí giao dịch cho chuyển khoản quốc tế là gì?

Contact