Liệu người khác có thể chuyển tiền giúp tôi được không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bên thứ ba có thể chuyển tiền giúp bạn.

Xin lưu ý, nếu ai đó không phải bạn đang chuyển tiền vào Tài khoản phong tỏa, chúng tôi sẽ yêu cầu các tài liệu bổ sung để chứng minh mối quan hệ của bạn với người trả tiền đó, thông qua một tuyên bố đồng ý.

How did we do?

Tôi có thể sử dụng giấy khai sinh làm tài liệu cho bên thứ ba thanh toán không?

Contact