Tôi có thể đăng ký gói PRIME UNI nhưng chọn bảo hiểm y tế tư nhân không?

Maeen Updated by Maeen

Không, gói PRIME UNI không có bảo hiểm y tế tư nhân. Để đăng ký các lựa chọn bảo hiểm y tế tư nhân, hãy xem PRIME PRE.

How did we do?

Tôi nên biết gì nếu tôi hủy một sản phẩm trong gói PRIME của mình?

Tôi có thể đăng ký PRIME mà không kèm theo bảo hiểm du lịch không?

Contact