Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa nếu tôi chưa đủ 18 tuổi không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể mở Tài khoản phong tỏa với Coracle ngay cả khi bạn chưa đủ 18 tuổi.

Để biết thêm thông tin, hãy viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Tại sao và khi nào tôi cần một tài khoản phong tỏa?

Ai đủ điều kiện để mở tài khoản phong tỏa?

Contact