Tôi nên làm gì nếu tôi không cần bảo hiểm du lịch?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn không muốn nhận bảo hiểm du lịch miễn phí từ Coracle, hãy bỏ trống ô bảo hiểm du lịch khi đăng ký. Bạn vẫn có thể đăng ký Tài khoản phong tỏa và bảo hiểm y tế công/tư như bình thường.

How did we do?

Tôi sẽ nhận được những giấy tờ gì sau khi đăng ký bảo hiểm y tế du lịch miễn phí?

Ngày khởi hành của tôi bị thay đổi, làm cách nào để cập nhật thông tin này trong bảo hiểm du lịch của tôi?

Contact