Giấy chứng nhận miễn trừ là gì và tôi nên liên hệ với ai để nhận được nó?

Maeen Updated by Maeen

Giấy chứng nhận miễn trừ là một tài liệu chính thức, cho phép một người nào đó đặc quyền không chi trả cho bảo hiểm của họ. Bạn phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp bảo hiểm để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận miễn trừ hay không. Nếu bạn đủ điều kiện, nhà cung cấp bảo hiểm sẽ là người cung cấp cho bạn tài liệu này.

How did we do?

Khi nào tôi phải bắt đầu thanh toán cho bảo hiểm công của mình?

Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được giấy chứng nhận Bảo hiểm y tế công?

Contact