Tôi cần thay đổi thông tin chi tiết về người thanh toán của mình. Tôi nên làm gì?

Maeen Updated by Maeen

Để thay đổi chi tiết người thanh toán bên thứ ba, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại ​support@coracle.de.

How did we do?

Sẽ mất bao nhiêu ngày để xác minh tài liệu của bên thứ ba thanh toán?

Tôi có phải đợi thông tin chi tiết của bên thứ ba thanh toán được phê duyệt trước khi bắt đầu chuyển tiền không?

Contact